Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Εγκαίνια εκθέσεων στο περιβάλλοντα χώρο της Ιεράς Μονής Δημιόβης


 


Παρουσία του Σεβασμιότατου μητροπολίτη Μεσσηνίας , του δήμαρχου Καλαμάτας , της διευθύντριας  των Γενικών Αρχείων του Κράτους / Αρχείων Νομού Μεσσηνία , αντιδημάρχων του δήμου Καλαμάτας μελών της  Ομάδα Νέων «Η Δημιοβίτισσα» και πλήθους κόσμου στο χώ­ρο της ει­σό­δου στην Ι­ε­ρά Μο­νή Δή­μι­ο­βας,  εγ­και­νι­ά­στη­καν στις 13 Αυγούστου εκ­θέ­σεις με πλούσιο φωτογραφικό υλικό .


 Οι εκθέσεις  α­να­φέ­ρον­ταν  στη Μο­νή της Δή­μι­ο­βας και την πε­ρι­φο­ρά της ει­κό­νας της Πα­να­γί­ας (15 Αυ­γού­στου, 3 και 13 Σε­πτεμ­βρί­ου, στη δε­κα­ε­τί­α 1960),  και στη ζω­ή  των κατοίκων στα γει­το­νι­κά χω­ριά του Τα­ϋ­γέ­του κά­τω α­πό τη Σκέ­πη Της.

 ΟΙ εκ­θέ­σεις που δι­ορ­γάνωσαν  τα Γε­νι­κά Αρ­χεί­α του Κρά­τους / Αρ­χεί­α Νο­μού Μεσ­ση­νί­ας και η Ο­μά­δα Νέ­ων «Η Δη­μι­ο­βί­τισ­σα»  διάκερσαν μέχρι και τις 15 Αυγούστου

Ο πρόεδρος  της  Ομάδα Νέων «Η Δημιοβίτισσα» Παναγιώτης Μάλαμας έκανε την παρουσίαση

Ενώ χαιρετισμούς  απεύθυναν... 

                          Ο Σεβασμιότατος μητροπολίτης Μεσσηνίας  κ. Χρυσόστομος


                                 Ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Παναγιώτης ΝίκαςΗ διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους / Αρχείων Νομού Μεσσηνίας κ. Αναστασία Μηλίτση – Νίκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου